GEORAPHISCH DELINEATION ÖFFVER NÄST OMLIGGANDE BYAR VEDH HELSINGFORS STADH, SÅSOM FÖRTECKNINGH HUEM SOM BYERNE OCH HEMANEN TILLKOMMA, OCH MEDH HUADH CONDITION THE DEM INNEHAFFUA
Brändöö ähr förlänt till Behagligh tid unner fordom Liutnampt Henrich Mårthensonn, Hvilket Cammar Fiscalen Claus Erichson nu hafver förmådt efter Liutnamptens dööd, till frälse efter Niorköpingz Beslut.
Dägröö och Sandöö Haffwer Inspectoren wälb. Augustinus Larsson kiöpt aff H.M: och Cronan.
Norsöö ähre twenne Hemman förlänte unner Johan Greeksz änkia till Liztidh, Ähr twenne Hemman frälse och wederlagh mot Ilby unner Inspectoren Augustinus Larson. Ähr fyra Ryttare Hemman.
Bootby ähre någre Ryttare, och förlänte Hemman.
Drumsöö, Tali, Munkznääs, Lilhåplax, Meilas och Helsingfors Ladugårdh, unner Sall. Giärdt Skyttz änkia, Effter Norkiöpingz besluut.
Gumtäkt Ett gammalt frälse Hemman, iblandh Stadsens ägor, unner Sal. Steen Ifwersons Erfwingar, och Pantsat till Henrich Fredrichson.
Härtanääs ähr gammalt frälse,
Båtzwijk,
ähr gammalt frälse unner Sal. Hans Bengtsonns Erfwinger.

Ote helsinkiläisen G. Sundmanin Litografisen Ateljeen painamasta kartasta, jonka vedoksia (esitetty suuremmassa mittakaavassa) myy Helsingin Kaupunginmuseon myymälä.