1.5.2003 Toimittanut Aulis Tenkanen

 

MITEN SUOMENKIELTÄ KIRJOITETTIIN 1700-LUVUN ALKUPUOLISKOLLA?

Seuraavassa ote Daniel Jusleniuksen ruotsin kielestä suomentamasta teoksesta: Yxikertainen ulostoimitus: Lutheruxen Wähän catechismuxen ylitxe, kysymysten ja wastausten cautta edes pantu Olaus Swebiliukselta a. Ups. Sen suuren hyödytyxen tähden nyt suomexi käätty, ja Cuningallisen Maijestetin privilegiumilla. Stockholmisa: prändätty cuning. kirj. präntäj. Henr. Christ. Merckelin leskeldä, wuonna 1746. Sisältää katkimuksen ja sen selityksen lisäksi seitsemän kuningas Daavidin katumuspsalmia sekä synnintunnustuksen. Teos löytyy Helsingin yliopiston Fennica-kokoelmasta Svebiliusten teosten luettelosta. Alla esitetyssä tekstissä kirjasintyyppi ei valitettavasti täysin vastaa alkuperäistä, koska samaa tyyppiä ei sitä kirjoitettaessa ole ollut saatavilla.

Esipuhe:

Minun rakkaimpain maanmiesteni tarpeeksi ja ylösrakennukseksi heidän kalliimmasa uskosansa, ja pyhäsä waelluksesansa, annetaan tämä Ruotsin kielestä käätty wähäinen, mutta kaikki autuuteen tarpeelliset kappaleet sisällänsä pitäwä kirja ulos: sydämellisellä rukouksella Jumalan tykö, että Hän JEsuksen Christuksen meidän Herramme tähden, annais sen, Hänen korkeimman nimensä kunniaksi tehdyn olla, ja Hänen köyhän seurakuntansa kaswannoksi ja wahwisstukseksi Armosal sillä ehkä minä asun taampana teistä eroitettuna, on Jumala kuitenkin minun todistajani, että minä sydämen pohjasta kaikkia teitä JEsuksesa Christuksesa halajan, ja rukoilen, että teidän rakkautenne enämmin ja enämmin yltäkylläiseksi tulisi kaikkinaisesa tuntemisesa ja ymmärtyksesä; että te koettelesitte mikä paras olis´ ja olisitte wilpittömät, ei kellenkään pahennukseksi, Christuksen päiwään asti; täytetyt wanhurskauden hedelmillä, jotka JEsuksen Christuksen kautta teissä tapahtuwat Jumalan kiitokseksi ja kunniaksi!

 

Phil. 1:8 11. Psal. 137:5,6.

Kirjoitin Skarasa, Läntisellä Göthein maalla Marras-kuusa, Wuonna 1745.

DANIEL JUSLENIUS.
Skaran Hiippakunnan Pispa.

 

D. Mart. LUTHERUksen
Katechismus.

1.

Jumalan Kymmenen Käskysanaa

Kuinka nuoren kansan pitää ne yksinkertaisesti oppiman.

Ensimmäinen Käsky.

Minä olen HERra sinun Jumalas´. Ei sinun pidä muita Jumalita pitämän minun edesäni.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata ylitze kaikkia, ja Hänen ainoan päällensä uskoman ja turvaaman.

Toinen Käsky.

Ei sinun pidä turhaan lausuman sinun HERras´ Jumalas´ nimeä: sillä ei HERra pidä sitä rankaisemata, joka Hänen nimensä turhaan lausuu.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata, niin ett´emme Hänen nimen kautta kiroile, wanno, noidu, walhettele eli ketään petä; waan että me kaikisa meidän hädisämme ja tuskisamme sitä avuksemme huudamme, rukoilemme, kiitämme ja ylistämme.

Kolmas Käsky.

Muista Sabbathin päiwää, ettäs sen pyhittäisit.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata, niin ett´emme saarnaa ja Hänen sanaansa katzo ylön; waan pidämme sen pyhänä, mielellämme sitä kuulemme ja opimme.

Neljäs Käsky.

Sinun pitää kunnioittaman isääs ja äitiäs´, ettäs menestyisit ja kauwan eläisit maan päällä.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata, niin ett´emme meidän wanhempitamme, esiwaltaamme ja isäntiämme katzo ylön, emmekä wihoita; waan pidämme heitä kunniasa, palvelemme heitä, olemme heille kuuliaiset, rakastamme heitä, ja pidämme heitä meidän silmäimme edesä.

Wiides Käsky.

Ei sinun pidä tappaman.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata, niin ett´emme meidän lähimmäistämme, ruumiin eikä hengen puolesta wahingoitze, emmekä mitään wääryyttä häntä wastaan tee; waan että me häntä autamme, holhomme ja hengen waarassa warjelemme.

Kuudes Käsky.

Ei sinun pidä huorin tekemän.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata, niin että me olemme puhtaat ja kunnialliset ajatuksisa, puheisa ja töisä, ja että itzekukin awiopuolisotansa rakastaa ja kunniasa pitää.

Seitzemäs Käsky.

Ei sinun pidä warastaman.

Mitä sen on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata, niin ett´emme meidän lähimmäisemme rahaa eikä kalua ota pois, eli jollakulla wääryydellä ja petoksella meillemme saata; waan autamme niin että hänen kalunsa ja elatuksensa tulis enätyksi ja warjelluksi.

Kahdeksas Käsky.

Ei Sinun pidä wäärää todistusta sanoman sinun lähimmäistäs wastaan.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata, niin ett´emme meidän lähimmäistämme walhettele, emmekä petä ja panettele häntä, eli saata pahaa sanomata hänestä, waan että me wastaamme hänen puolestansa, hywin hänestä ajattelemme ja puhumme, ja kaikki asiat parhain päin käännämme.

Yhdeksäs Käsky.

Ei sinun pidä pyytämän Sinun lähimmäises´ huonetta.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata, niin ett´emme me meidän lähimmäisemme perintöä eli omaisuutta, taikka huonetta pyydä, emmekä jonkun oikeuden muodolla, eli lain warjon alla itsellemme omista; waan meidän pitää auttaman häntä että hän sais´ omansa pitää ja nautita.

Kymmenes Käsky.

Ei sinun pidä himoitsemas sinun lähimmäises´ emäntää, eikä hänen palweliatansa, eikä piikaansa, eikä karjaansa, eikä juhtaansa, taikka muuta, kuin hänen omansa on.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata, niin ett´emme wedä emmekä houkuttele meidän lähimmäiseltämme hän emäntäänsä eli palkollisiansa; waan paremmin autamme, että he mahtawat olla alallansa ja tehdä mitä he owat welkapäät.

Mitä Jumala kaikista näistä käskyistä sanoo? Wastaus:

Näin sanoo Hän:

Minä HERra Sinun Jumalas´olen kiiwas Jumala, joka etziskelen isäin pahat teot lasten päälle, kolmanteen ja neljänteen polween, jotka minua wihaavat: ja teen laupeuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastawat, ja pitävät minun käskyni.

Mitä sen on? Wastaus:

Jumala uhkaa rankaista kaikkia niitä jotka nämä käskyt rikkowat ja ylitzekäywät: sentähden pitää meidän Hänen wihaansa pelkäämän, niin ett´emme Hänen käskyjänsä riko; mutta armonsa ja kaikkea hywää lupaa Hän niille kaikille, jotka hänen käskynsä pitävät: sentähden pitää meidän Häntä rakastaman, Häneen turwaaman, ja mielellämme hänen käskyin jälkeen tekemän.